Förutredning av en kommunsammanslagning av Kaskö och Närpes städer

Pressmeddelande

FÖRUTREDNINGEN AV EN KOMMUNSAMMANSLAGNING AV KASKÖ OCH NÄRPES STÄDER INLEDDES

Förutredningen av en kommunsammanslagning av Kaskö och Närpes inleddes med ledningsgruppens möte 30.1.2018 på stadshuset i Kaskö. Till ordförande för ledningsgruppens möten i Kaskö valdes stadsstyrelsens i Kaskö ordförande Carl-Gustav Mangs och till sekreterare förvaltningschef Margit Kaseva. Till ordförande för ledningsgruppens möten i Närpes valdes stadsfullmäktiges ordförande i Närpes Mikaela Björklund och till sekreterare förvaltningsdirektör Björn Häggblom. Den gemensamma ledningsgruppen samlas turvis i Kaskö och Närpes.               

Den gemensamma ledningsgruppen konstaterade vid sitt första möte att den nu inledda förutredningen av en kommunsammanslagning grundar sig på de två städernas uppriktiga och öppna önskan, som utgör en gynnsam grund för ett fortsatt utredningsarbete. Ledningsgruppen beslöt tillsätta fyra gemensamma, närmast av tjänsteinnehavare sammansatta arbetsgrupper för beredning av förutredningen av en kommunsammanslagning. Beredningsgrupperna är följande: förvaltnings-, ekonomi-, personal- och koncernarbetsgrupp; arbetsgrupp för social- och hälsovårdstjänster; bildnings- och undervisningsarbetsgrupp samt arbetsgrupp för tekniska tjänster. Medlemmarna i beredningsgrupperna utses vid stadsstyrelsernas nästa sammanträde i de båda städerna. Under utredningsprocessen uppgör beredningsgrupperna en mellanrapport om sitt arbete samt senare en slutrapport. Vid behov deltar också andra sakkunniga i beredningsgruppernas arbete.

Den gemensamma ledningsgruppen fungerar som styrgrupp för förutredningen av en kommunsammanslagning. En utomstående utredare anställs för att leda förutredningen för en kommunsammanslagning och hens uppgift är att uppgöra en slutrapport om hela förutredningen. Förutredningen för en kommunsammanslagning tar uppskattningsvis totalt ca ett år i anspråk.

Under förutredningen av en kommunsammanslagning kommer man att ordna kommuntillfällen i Kaskö och Närpes. Information om hur förutredningen framskrider läggs ut på de båda städernas hemsidor.

Den gemensamma ledningsgruppen sammankommer nästa gång på vändagen 14.2.2018 kl. 18.00 i Närpes.

Närpes Stads ledningsgrupp för förutredningen representeras av:
Förtroendevalda
Mikaela Björklund ordf.
Olav Sjögård
Gun Granlund
Sven Jerkku
Marjo Österdahl
Peter Sjökvist

Tjänstemän
Hans-Erik Lindqvist
Björn Häggblom sekr.
Kent-Ole Qvisén

Kaskö stads ledningsgrupp för förutredningen representeras av:
Förtroendevalda
Kari Häggblom
Carl-Gustav Mangs ordf.

Erkki Nykänen
Mirja Högstrand
Lars Piira
Jukka Salo

Tjänstemän
Minna Nikander
Margit Kaseva sekr.

Tilläggsinformation:

Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist, tel. 050 581 1760, hans-erik.lindqvist [at] narpes.fi
Stadsdirektör Minna Nikander, tel. 0400 868 780, minna.nikander [at] kaskinen.fi