Äldrerådet antar nya utmaningar

Äldrerådet har nu haft två möten sedan det nya rådet tillsattes i juni detta år. Med inspiration och energi är rådet beredd att ta sig an nya utmaningar gällande stadens äldre befolkning.

Inom Äldrerådet har ett arbetsutskott tillsatts för att man snabbare skall kunna ta itu med olika uppgifter. Arbetsutskottet besökte nyligen Dagverksamheten som finns i Boställets utrymmen. Arbetsutskottets medlemmar fick bekanta sig med verksamheten och kunde själva se hur nöjda och glada deltagarna var. Ett utlåtande till vård- och omsorgsnämnden med reflektioner över iakttagelserna kommer att lämnas in inom kort.

Gymkursernas framtid

Rådet för funktionshindrade har varit inbjudna på informationstillfällen som vi ordnat under hösten. I september berättade Edd Grahn om renoveringen och utbygganden på sjukhusbacken. Resultatet av detta informationstillfälle blev ett gemensamt utlåtande över sådant som rådens medlemmar ansåg kunde förändras innan planläggningen färdigställs. På det senaste mötet informerade Caroline Wikman om verksamheten på HVC sjukhuset inför den kommande renoveringen. Mikaela Sjögård från vuxeninstitutet var även inbjuden till detta möte.
Det som intresserat och engagerat äldrerådet just nu är bl.a. gymkursernas framtid vilka ordnats i HVC källaren. Klartecken har givits att gymkurserna kommer att fortsätta för seniorerna i andra utrymmen under byggtiden.

Befolkningens IT-kunskaper

En frågeställning som diskuterats är även den äldre befolkningens IT kunskaper. Äldrerådet vill lyfta fram att det behövs separata kurser för äldre inom IT området. Äldre och handikappade blir lätt riskgrupper i det teknologiska samhället. Rent konkret betyder det att en del av befolkningen inte kan använda sig av vissa tjänster eftersom datoriseringen tar över. Parallella tjänster till internettjänster bör finnas för att de äldres ställning inte skall försvagas. Äldrerådet anser detta är en viktig fråga som bör bevakas. 

Tar emot invånares respons

Intervall- och avlastningsvården är en annan angelägen fråga som äldrerådet följer upp. Rådet anser det viktigt att tillräckligt med avlastningsplatser ordnas i samband med renoveringen och utbyggnaden på sjukhusbacken. Äldrerådet ser det som sin uppgift att ta emot invånarnas respons och försöka nå beslutsfattarna genom olika kanaler. Utlåtanden och skrivelser har varit en av våra arbetsmetoder. Vi följer även upp ärenden som vi drivit och engagerat oss i. Genom diskussioner och kontakter med tjänstemän och politiker försöker
vi nå våra mål. Vi försöker med gemensamma krafter uppnå en bra tillvaro för den äldre befolkningen i Närpes. Ta gärna kontakt med någon av rådets medlemmar ifall det är något som ni vill att Äldrerådet skall försöka förändra, förbättra eller enbart diskutera.

ÄLDRERÅDET
2017–2019

Ordförande
Gun Forsman

Vice ordförande
Kerstin Berg

Sekreterare
Kristina Maars

Stadsstyrelsens
representant
Bengt Österberg

Sven Backlund
Pia Berg
Roger Nordberg
Bror Backholm
Ritva Granholm


Text och foto: Kristina Mars