Öppna universitetet

Det öpp­na uni­ver­si­te­tet är en stu­die­form som ger dig möj­lig­het att be­dri­va uni­ver­si­tets­stu­di­er och av­läg­ga aka­de­mis­ka kur­ser utan att vara in­skri­ven vid ett uni­ver­si­tet. Stu­di­er­na inom det öpp­na uni­ver­si­te­tet le­der inte till ex­a­men men räk­nas till godo om du sö­ker in och blir an­ta­gen till uni­ver­si­te­tet. Kur­ser­na ar­ran­ge­ras i sam­ar­be­tet med Åbo Aka­de­mis öpp­na uni­ver­si­tet samt Vasa sommaruniversitet och Kristinestads medborgarinstitut.

Följande kurs inom Krispsykologi erbjuds i Närpes vårterminen 2019´:

Intervention, 5 sp
Kurstid:  fre. 15.2 kl. 16.00-20.15, lör. 16.2 och sön. 17.2 kl. 9.00-14.00
Kursplats: Närpes stadshus
Kursledare: Ann-Charlotte Kjerulf
Kursavgift: 125 €
Anmälan senast 1.2

Kursen fokuserar på sorg och stöd i normaliseringsprocessen efter en kris. Fokus ligger på hur sorgeprocessen fungerar samt på grunderna i metodträning, psykologisk debriefing samt defusing och peer support.

 

Åbo Aka­de­mis stu­di­e­av­gift är 50 euro per ter­min och den ingår i kursavgiften. Ma­te­ri­al­av­gift kan till­kom­ma. Anmälan per e-post till vuxeninstitutet [at] narpes.fi.