Öppna universitetet

Det öpp­na uni­ver­si­te­tet är en stu­die­form som ger dig möj­lig­het att be­dri­va uni­ver­si­tets­stu­di­er och av­läg­ga aka­de­mis­ka kur­ser utan att vara in­skri­ven vid ett uni­ver­si­tet. Stu­di­er­na inom det öpp­na uni­ver­si­te­tet le­der inte till ex­a­men men räk­nas till godo om du sö­ker in och blir an­ta­gen till uni­ver­si­te­tet. Kur­ser­na ar­ran­ge­ras i sam­ar­be­tet med Åbo Aka­de­mis öpp­na uni­ver­si­tet samt Vasa sommaruniversitet och Kristinestads medborgarinstitut.

Vi erbjuder inga kurser inom Öppna universitetet vårterminen 2020.