Du är här

Understöd för ungdomsverksamhet

Finansiering av kultur-, idrott- och ungdomsverksamhet fastställer Stadsfullmäktige årligen i samband med beredningen av stadsbudgeten.

Målsättning med bidrag från Fritidsnämnden är att stöda ideella föreningar med idrotts- och/eller barn- och ungdomsverksamhet i enlighet med idrotts- och ungdomslagen samt för kulturverksamhet enligt lagen för kulturverksamhet.


Fritidsnämnden anslår följande understöd att sökas för ungdomsverksamhet:

Verksamhetsbidrag, projektbidrag och coronastöd för föreningar.
 

Verksamhetsbidrag
Verksamhetsbidrag är ämnat för föreningar som verkar inom Närpes och ordnar aktivitet för kommunens invånare. Verksamhetsbidraget stöder föreningens verksamhet. Ansökningstiden är 1.2. -20.2.2022. 

Bilagor som krävs är: Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget och undertecknat bokslut med tillhörande revisionsberättelse samt föreningens stadgar (om de är förändrade eller om en ny förening ansöker om bidrag).

Projektbidrag

Fritidsnämnden i Närpes anslår ett projektbidrag för föreningar och arbetsgrupper i Närpes. Ansökningstid 1.2 – 20.2.2022. 

Ett Projekt har en tydlig början och ett tydligt slut. Projekt ingår inte i en ordinarie verksamhet. Projekt främjar fritidsaktiviteter i Närpes och ska gärna komma en större grupp människor till nytta och glädje. Projekt kan även bidra till att marknadsföra kommunen utåt. För att bidrag ska beviljas krävs också att projektet har en egen finansiering.

Projektbidrag beviljas inte för evenemang och annan verksamhet som hänför sig till sökandens ordinarie verksamhet. Bidrag beviljas inte heller för projekt med ett religiöst eller partipolitiskt syfte.

Coronastöd för föreningar

Fritidsnämnden anslår ett extra bidrag för föreningar i Närpes. Stödet är avsett att sporra föreningar att komma framåt med sin verksamhet efter svårigheter, som orsakats av pandemin. Ansökningstiden är 1.2. 20.2.2022.  

 

Vem delar ut bidrag?
I Närpes stad är det fritidsnämnden som besluter om fördelning av bidrag. Ansökningstiden är 1.2 - 20.2.2022. Ansökningar som anländer efter ansökningstidens slut beaktas inte.

Vem besluter om bidragens storlek?
Bidragens storlek och fördelning avgörs av de förtroendevalda som finns i fritidsnämnden. Ärendet bereds av tjänstemän. Medlemmarna i nämnden kan i förväg bekanta sig med ansökningarna.

Hur ansöker min förening om bidrag?
Bidragsansökan görs via någon av de digitala ansökningsblanketterna.
I blanketten bör alla fält fyllas i samt alla bilagor bifogas. När den elektroniska ansökan är ifylld trycker du på knappen skicka. Ett bekräftelsemeddelande visas som bekräftar att din ansökan har blivit skickad. Om du är osäker på om ansökan kommit fram, kontakta fritidsbyrån. Hinner din förening inte få in alla bilagor inom ansökningstiden skriver ni in detta i fältet ”kommentar” datum när ni beräknas lämna in bilagorna. Vid frågor, kontakta fritidsbyrån. Det är även möjligt att lämna in ansökan och dess bilagor i pappersform och riktas till Fritidsnämnden i Närpes med alla bilagor och bör vara nämnden tillhanda sista inlämningsdatum.

Vid beviljandet av bidrag beaktas följande:
1. Kvaliteten och omfattningen av verksamheten
2. Ändamålet med sökandes verksamhet samt verksamhetens art och omfattning
3. Behovet av bidrag  
4. Föreningens verkande för jämställdhet, hållbar utveckling och bidragande till god fostran
5. Sökandes aktivitet och företagsamhet.
6. Stöd som sökande får från annat håll.

Verksamhetsberättelsen
Från verksamhetsberättelsen ska man få reda på hur aktiv föreningen är. Verksamhetsberättelsen är mycket viktig när bidrag ska ges. Allmän info om vad som arrangerats under året, hur många som deltagit i evenemangen och vilka målgrupper man har ordnat verksamhet för.

Verksamhetsplan och budget
Ur verksamhetsplanen ska framkomma vad föreningen planerar ordna, och vilka mål man har under det kommande året. En uppskattad budget på vilka inkomster och utgifter föreningen har behövs. Sökta samt erhållna bidrag bör framgå i budgeten.

Bokslut
Bokslutet redogör för inkomster och utgifter under det föregående verksamhetsåret. Ur resultaträkningen bör det klart framkomma kostnader för material, hyror, resor, arvoden, m.m. Föreningens revisorer skriver och undertecknar revisionsberättelsen, som ett intyg på att bokslutet uppgjort enligt gängse regler.

 

 

Övriga understöd;

 

Driftsbidrag

Ungdomsföreningarnas driftbidrag har skild ansökan på hösten.
Fastighetsunderhåll för ungdomslokaler som är ägd av ungdomsföreningen. Driftbidrag beviljas inte för att användas för renovering eller för hyran av en lokal.

Johanna Tiililäs stipendiefond.

Fondens ändamål är att gagna ungdomsarbete i Närpes och Kaskö. Stipendie från fondens avkastning kan sökas av såväl privat personer som grupper och organisationer.

Elias Ceders minnesfond

Fondens ändamål är att stärka samhörighet och gemenskap bland ungdomar och på så sätt främja ungdomarnas psykiska välmående. Stipendie från fondens avkastning kan sökas av organisationer, föreningar och privatpersoner och kan också användas till förebyggande verksamhet. Utbetalning av medel sker vartannat år.