Du är här

Understöd för ungdomsverksamhet

Finansiering av kultur-, idrott- och ungdomsverksamhet fastställer Stadsfullmäktige årligen i samband med beredningen av stadsbudgeten.

Målsättning med bidrag från Fritidsnämnden är att stöda ideella föreningar med idrotts- och/eller barn- och ungdomsverksamhet i enlighet med idrotts- och ungdomslagen samt för kulturverksamhet enligt lagen för kulturverksamhet.


Fritidsnämnden anslår följande understöd att sökas för ungdomsverksamhet:

- Verksamhetsbidrag
Verksamhetsbidrag är ämnat för föreningar som verkar inom Närpes och ordnar aktivitet för kommunens invånare. Verksamhetsbidraget stöder föreningens verksamhet. Ansökningstiden är 1.2-21.2021. Ansökan kan göras här på sidan via blanketten "Verksamhetsbidrag för föreningar".  Blanketten är tillgänglig endast under ansökningstiden..

- Driftsbidrag
Ungdomsföreningarnas driftbidrag har skild ansökan på hösten.
Fastighetsunderhåll för ungdomslokaler som är ägd av ungdomsföreningen. Driftbidrag beviljas inte för att användas för renovering eller för hyran av en lokal.

Vem delar ut bidrag?
I Närpes stad är det fritidsnämnden som besluter om fördelning av bidrag. Ansökningar som anländer efter ansökningstidens slut beaktas inte.

Vem besluter om bidragens storlek?
Bidragens storlek och fördelning avgörs av de förtroendevalda som finns i fritidsnämnden. Ärendet bereds av tjänstemän. Medlemmarna i nämnden kan i förväg bekanta sig med ansökningarna.

Hur ansöker min förening om bidrag?
Bidragsansökan görs via blanketten ”Verksamhetsbidrag för föreningar”.
I blanketten bör alla fält fyllas i samt alla bilagor bifogas. Bilagor som krävs är: Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget och bokslut samt föreningens stadgar (om de är förändrade eller om en ny förening ansöker om bidrag). När den elektroniska ansökan är ifylld trycker du på knappen skicka. Ett bekräftelsemeddelande visas som bekräftar att din ansökan har blivit skickad. Om du är osäker på om ansökan kommit fram, kontakta fritidsbyrån. Hinner din förening inte få in alla bilagor inom ansökningstiden skriver ni in detta i fältet ”kommentar” datum när ni beräknas lämna in bilagorna. Vid frågor, kontakta fritidsbyrån. Det är även möjligt att lämna in ansökan och dess bilagor i pappersform och riktas till Fritidsnämnden i Närpes med alla bilagor och bör vara nämnden tillhanda sista inlämningsdatum.

Vid beviljandet av bidrag beaktas följande:
1. Kvaliteten och omfattningen av verksamheten
2. Ändamålet med sökandes verksamhet samt verksamhetens art och omfattning
3. Behovet av bidrag  
4. Föreningens verkande för jämställdhet,  hållbar utveckling och bidragande till god fostran
5. Sökandes aktivitet och företagsamhet.
6. Stöd som sökande får från annat håll.

Verksamhetsberättelsen
Från verksamhetsberättelsen ska man få reda på hur aktiv föreningen är. Verksamhetsberättelsen är mycket viktig när bidrag ska ges. Allmän info om vad som arrangerats under året, hur många som deltagit i evenemangen och vilka målgrupper man har ordnat verksamhet för.

Verksamhetsplan och budget
Ur verksamhetsplanen ska framkomma vad föreningen planerar ordna och vilka mål man har under det kommande året. En uppskattad budget på vilka inkomster och utgifter föreningen har behövs. Sökta samt erhållna bidrag bör framgå i budgeten.

Bokslut
Bokslutet redogör för inkomster och utgifter under det föregående verksamhetsåret. Ur resultaträkningen bör det klart framkomma kostnader för material, hyror, resor, arvoden, m.m. Föreningens revisorer skriver och undertecknar revisionsberättelsen, som ett intyg på att bokslutet uppgjort enligt gängse regler.

 

Övriga understöd;

Johanna Tiililäs stipendiefond.
Fondens ändamål är att gagna ungdomsarbete i Närpes och Kaskö. Stipendie från fondens avkastning kan sökas av såväl privat personer som grupper och organisationer.