Allmänt om kultur

Närpes stad har ett rikt kulturliv, vilket bevisas av den mängd kulturella aktiviteter som bedrivs inom stadens gränser. Det är främst föreningarna och organisationerna som är ryggraden i kulturlivet.

Ett rikt och brett kulturutbud med öppenhet för nya kulturyttringar och också kontakter till andra kulturproducenter både inom och utom landet är av största vikt för trivseln i Närpes och för stadens utveckling.

Fritidsnämndens kulturverksamhet:

  • Befrämja kulturlivet med såväl ekonomiska som personella resurser

  • Erbjuda ändamålsenliga utrymmen och skapa verksamhetsförutsättningar

  • Stöder lokalhistorisk forskning

  • Samarbetar kring olika konst-, musik-, litteratur- och teaterprojekt m.m. med andra organisationer, kommuner och nämnder.