Du är här

Understöd för idrottsverksamhet

Finansiering av kultur-, idrott- och ungdomsverksamhet fastställer Stadsfullmäktige årligen i samband med beredningen av stadsbudgeten.

Målsättning med bidrag från Fritidsnämnden är att stöda ideella föreningar med idrotts- och/eller barn- och ungdomsverksamhet i enlighet med idrotts- och ungdomslagen samt för kulturverksamhet enligt lagen för kulturverksamhet.

Fritidsnämnden anslår följande understöd att sökas inom Idrotts- och friluftsverksamhet:
Verksamhets- och driftbidrag, projektbidrag för små idrottsanläggningar, projektbidrag för föreningar och arbetsgrupper samt coronastöd. Ansökningstiden för dessa bidrag är 1.2 – 20.2.2022. Verksamhetsbidrag
Verksamhetsbidrag kan beviljas åt föreningar vars huvudsakliga uppgift är idrottsverksamhet. Verksamhetsbidraget är ämnat för föreningar som verkar inom Närpes och ordnar aktivitet för kommunens invånare.


Kartbidrag
Kan beviljas för nyproduktion eller väsentlig uppdatering av orienteringskartor åt föreningar med orienteringsverksamhet. Ansökningstiden är 1.2-20.2.2022


Driftsbidrag
För skötsel/driften av idrottsanläggningar som endera dels ägs och drivs av aktiebolag med Närpes stad som majoritetsägare eller som dels ägs och drivs av lokala föreningar.


Projektbidrag för små idrottsanläggningar
Fritidsnämnden fattar beslut om understöd till projekt för små idrottsanläggningsprojekt vars kostnadskalkyl uppgår till högst 15000 euro eller ansöka understödsbeloppet uppgår till högst 5000€.  Föreningar ska före den 15 augusti, året före projektet planeras utföras, meddela fritidsavdelningen alla idrottsanläggningsprojekt vars kostnadskalkyl överstiger 15000 euro eller sökta understödsbeloppet överstiger 5000€.


Projektbidrag
Fritidsnämnden i Närpes anslår ett projektbidrag för föreningar och arbetsgrupper i Närpes. Ett Projekt har en tydlig början och ett tydligt slut. Projekt ingår inte i en ordinarie verksamhet. Projekt främjar fritidsaktiviteter i Närpes och ska gärna komma en större grupp människor till nytta och glädje. Projekt kan även bidra till att marknadsföra kommunen utåt. För att bidrag ska beviljas krävs också att projektet har en egen finansiering.

Projektbidrag beviljas inte för evenemang och annan verksamhet som hänför sig till sökandens ordinarie verksamhet. Bidrag beviljas inte heller för projekt med ett religiöst eller partipolitiskt syfte.


Coronastöd för föreningar
Fritidsnämnden anslår ett extra bidrag för föreningar i Närpes. Stödet är avsett att sporra föreningar att komma framåt med sin verksamhet efter svårigheter, som orsakats av pandemin.Vem delar ut bidrag?
I Närpes stad är det fritidsnämnden som besluter om fördelning av bidrag.  Ansökningar som anländer efter ansökningstidens slut beaktas inte.

Vem besluter om bidragens storlek?
Bidragens storlek och fördelning avgörs av de förtroendevalda som finns i fritidsnämnden. Ärendet bereds av tjänstemän. Medlemmarna i nämnden kan i förväg bekanta sig med ansökningarna.

Hur ansöker min förening om bidrag?
Bidragsansökan görs via någon av de digitala ansökningsblanketterna.
I blanketten bör alla fält fyllas i samt alla bilagor bifogas. Bilagor som krävs är: Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget och undertecknat bokslut med tillhörande revisionsberättelse samt föreningens stadgar (om de är förändrade eller om en ny förening ansöker om bidrag). När den elektroniska ansökan är ifylld trycker du på knappen skicka. Ett bekräftelsemeddelande visas som bekräftar att din ansökan har blivit skickad. Om du är osäker på om ansökan kommit fram, kontakta fritidsbyrån. Hinner din förening inte få in alla bilagor inom ansökningstiden skriver ni in detta i fältet ”kommentar” datum när ni beräknas lämna in bilagorna. Vid frågor, kontakta fritidsbyrån. Det är även möjligt att lämna in ansökan och dess bilagor i pappersform och riktas till Fritidsnämnden i Närpes med alla bilagor och bör vara nämnden tillhanda sista inlämningsdatum.

Vid beviljandet av bidrag beaktas följande:
1. Kvaliteten och omfattningen av verksamheten
2. Ändamålet med sökandes verksamhet samt verksamhetens art och omfattning
3. Behovet av bidrag  
4. Föreningens verkande för jämställdhet,  hållbar utveckling och bidragande till god fostran
5. Sökandes aktivitet och företagsamhet.
6. Stöd som sökande får från annat håll.

Verksamhetsberättelsen
Från verksamhetsberättelsen ska man få reda på hur aktiv föreningen är. Verksamhetsberättelsen är mycket viktig när bidrag ska ges. Allmän info om vad som arrangerats under året, hur många som deltagit i evenemangen och vilka målgrupper man har ordnat verksamhet för.

Verksamhetsplan och budget
Ur verksamhetsplanen ska framkomma vad föreningen planerar ordna, och vilka mål man har under det kommande året. En uppskattad budget på vilka inkomster och utgifter föreningen har behövs. Sökta samt erhållna bidrag bör framgå i budgeten.

Bokslut
Bokslutet redogör för inkomster och utgifter under det föregående verksamhetsåret. Ur resultaträkningen bör det klart framkomma kostnader för material, hyror, resor, arvoden, m.m. Föreningens revisorer skriver och undertecknar revisionsberättelsen, som ett intyg på att bokslutet uppgjort enligt gängse regler.


Övriga understöd utöver verksamhetsbidrag för idrottsverksamhet;

Bidrag för tävlingsverksamhet
Fritidsnämnden understöder deltagande i landskapsstafetter samt beviljar sponsorbidrag för ordnande av tävlingar som avviker från sökandes årliga verksamhet. Inget understöd ges för deltagande av skoltävlingar. Gällande sponsorbidrag för tävlingsverksamhet som avviker från den årliga verksamheten bör föreningar meddela Fritidsbyrån innan 15 augusti året innan tävlingen äger rum.

Närpes stads idrottsfond
Idrottsföreningar registrerade i Närpes kan ansöka bidrag ur Närpes stads idrottsfond för utbildning av tränare och ledare.
Enligt stadgan är avsikten med idrottsfonden att personen är bosatt i Närpes stad, representerande de idrottsformer som finnes i staden, ur fondens avkastning skall kunna anhålla om bidrag för ledar- och tränarutbildning. Ett krav för att erhålla bidrag ur idrottsfondens avkastning är att personerna ifråga efter genomgången utbildning åtar sig ledar- och tränaruppgifter bland ungdomen i hemkommunen. Att dessa krav uppnås bör framgå i ansökan. Utannonseras i oktober månad.

Premiering av framgångsrika idrottare
Stadsstyrelsen premierar idrottare som erövrat FM-medalj eller värdefullare medaljer samt landslagsnominerade i samband med stadsfullmäktiges första möte får året om inget annat meddelas.