Du är här

Närpes stads idrottsfond

Bidrag ur Närpes stads idrottsfond för utbildning av tränare och ledare som genomförst under året kan ansökas av i staden registrerade idrottsföreningar per sista oktober om inget annat nämns. Ur ansökan, som riktas till idrottssekreteraren i Närpes, bör framgå vem som genomgått utbildning, utbildningens innehåll, kostnader föranledda därav samt respektive ledar-/tränaruppgift.
 

Avsikten med idrottsfonden är att personen är bosatt i Närpes stad, representerande de idrottsformer som finnes i staden, ur fondens avkastning skall kunna anhålla om bidrag för ledar- och tränarutbildning. Ett krav för att erhålla bidrag ur idrottsfondens avkastning är att personerna ifråga efter genomgången utbildning åtar sig ledar- och tränaruppgifter bland ungdomen i hemkommunen (Närpes)

Länk till elektronisk ansökan