Barn & familjeomsorg / Socialt arbete

Bild: 

Brottsofferjouren

Har du fallit offer för ett brott eller försök till brott eller har du varit vittne till ett brott?
Brottsofferjourens (RIKU) uppgift är att förbättra brottsoffrets, hans eller hennes närmastes och vittnens ställning genom att påverka och producera stödtjänster.

Brottsofferjouren erbjuder kostnadsfritt stöd och rådgivning till brottsoffer, deras anhöriga och rättegångsvittnen under rättsprocessen.

Sida

Intressebevakning

Mellersta och Österbottens rättshjälpsbyrå tel. 029 56 61240

Intressebevakning tel. 029 56 52900

 

Den allmänna intressebevakningen överfördes i början av år 2009 till staten och sköts i Närpes (samt Kristinestad, Kaskö och Korsnäs) av Vasa rättshjälpsbyrå. Allmän intressebevakare utses i fall ingen släkting eller annan lämplig person vill åtaga sig uppdraget. En intressebevakare kan behövas t.ex. när en persons själsförmögenheter har försvagats till följd av hög ålder eller svår sjukdom.

 

Sida

Rehabiliteringssamarbetsgrupp

För att öka personers tillgång till rehabilitering så flexibelt som möjligt, finns det i staden en rehabiliteringssamarbetsgrupp tillsatt. Lagen om klientsamarbete inom rehabilitering (2003/497), strävar till att främja samarbete mellan de parter som ordnar rehabilitering och till att olika instanser ska bistå personerna att få de rehabiliteringstjänster de behöver.

Sida

Öppen vård

Missbrukarvårdens målsättning är att förebygga och minska missbruk av alkohol och andra droger. Samtidigt vill man minska på de sociala olägenheterna och på de hälsoproblem som följer i missbrukets spår. Man vill främja missbrukarens och dennes närståendes funktionsförmåga och säkerhet.

Sida

Personlig assistans

Ersättning för avlönande av personlig hjälpare beviljas handikappad som i hög grad behöver annan persons hjälp i sina dagliga sysslor hemma eller utanför hemmet, vid studier, vid utövande av fritidssysselsättningar, i arbetet eller vid deltagande i samhällelig verksamhet. Norm för till ersättning berättigad lön har varit en summa motsvarande hemhjälparlön. Grundlön och eventuell söndagsersättning har ersatts. Den handikappade har själv varit arbetsgivare för sin hjälpare.

Sida

Ändringsarbeten i bostad

Åt i första hand yngre, gravt handikappade personer ersätts skäliga kostnader för ändringsarbete i bostad. Till ansökan skall förutom offerter bifogas utlåtande över ändringsarbetenas ändamålsenlighet samt kostnadsförslag uppgjort av byggmästare. Tidigare har godkänts en maximikostnad om 8.073 euro per ändring. Kutymen har varit, att av inlämnat granskat kostnadsförslag eller av antagen offert har 60 % beviljats av vård- och omsorgsnämnden med stöd av handikappservicelagen och 40 % av statliga medel med stöd av ARAVA-lagen och statsrådets årliga beslut.

Sida

Handikapphjälpmedel

Bidrag på basis av handikapp eller gravt handikapp enligt handikappservicelagen beviljas för ändringsarbeten i bostaden, anordningar och hjälpmedel i bostaden, hjälpmedel som behövs i den dagliga livsföringen, anordningar och apparatur, anpassningsträning, texttelefon, video och annan service.

Sida

Familjearbete

Familjearbetet är förebyggande arbete inom barnskyddets öppenvård och den förverkligas genom att man arbetar med familjemedlemmarna. I arbetet tar man i beaktande varje familjemedlems syn på situationen inom den egna familjen. Man strävar till att hjälpa familjen till en helhet, men man svarar även på familjemedlemmarnas individuella behov på ett sätt som betjänar familjen som helhet.

Familjearbetets innehåll:                

  • stöder och hjälper familjer i vardagen

  • fritids- och rehabiliteringsverksamhet

Sida

Barnskydd

Målet med barnskyddet är att garantera barnets
rättigheter genom att påverka uppväxtmiljön och genom att stödja
vårdnadshavarna i föräldraskapet. Strävan är att stödja familjen i
barnets egen uppväxtmiljö. I fall barnets levnadsförhållanden av någon
anledning äventyras, måste barnet garanteras så bra vård som möjligt
utom hemmet.

Sida

Adoption

Vård- och omsorgsnämnden i Närpes ger vid behov adoptionsrådgivning. Avsikten med adoptionsrådgivningen är att bevaka barnets rättigheter, bistå barnets biologiska föräldrar samt de personer som har för avsikt att adoptera ett barn. Adoptionsrådgivning krävs innan domstol kan fastställa en adoption. Adoption kan fastställas om det kan anses vara till barnets bästa och om det har utretts att barnet har möjlighet till en god vård och uppfostran hos den tilltänkta adoptivföräldern.

Sida