Äldrerådet

År 2002 beslöt stadsstyrelsen att ett äldreråd skulle utses. Äldrerådet i Närpes är ett samarbetsorgan mellan staden och verksamma äldreorganisationer inom stadens område. Äldrerådet lyder direkt under stadsstyrelsen. Verksamheten regleras av en instruktion som är fastställd av stadsstyrelsen.

Äldrerådets uppgifter är att befrämja och utveckla samarbetet mellan staden och den äldre befolkningen. Äldrerådet bör följa med de äldres behov och ta initiativ och göra framställningar samt avge utlåtande och rekommendationer i äldreomsorgsfrågor. Dessutom bör äldrerådet bevaka att för den äldre befolkningen viktiga frågor beaktas i olika nämnder och förvaltningar och att de äldres sakkunskap förmedlas till ovannämnda organ.

Äldrerådet har sju medlemmar + sekreterare, vilka väljs av stadsstyrelsen för två år i sänder. En personlig ersättare är utsedd för varje medlem. Stadsstyrelsen förordnar en av medlemmarna till ordförande och en till viceordförande. Sekreteraren är en tjänsteinnehavare.

 

Äldrerådets sammansättning 2017-2019

 

Medlem Ersättare
Gun Forsman, ordf. Kurt Edman
Kerstin Berg, vice ordf. Sven Backman
Kristina Maars, sekr. Maj-Len Bäckström
Sven Backlund Christine Skogman
Pia Berg Sture Häggblom
Roger Nordberg Birgitta Bäcklund
Bror Backholm Rolf Karlberg
Ritva Granholm  

 

Bilagor