Kartor & planer

Bild: 
Kartor & planer

Planläggningsöversikt 2018

Staden skall minst en gång om året upprätta en översikt över de ärenden som är anhängiga eller som under den närmaste tiden blir anhängiga i kommunen och förbundet på landskapsnivå och som inte är av ringa betydelse (planläggningsöversikt). I den redogörs kortfattat för planärendena och deras beredningsfaser samt för sådana beslut och andra åtgärder som direkt inverkar på planläggningens utgångspunkter, mål, innehåll och genomförande.

Sida

Generalplaner

 Syftet med  generalplanen är att i allmänna drag styra samhällsstrukturen och
markanvändningen  i kommunen eller en del av den samt att samordna funktionerna. En generalplan kan också utarbetas för att styra markanvändningen och byggandet på ett visst område. I generalplanen anges principerna för den eftersträvade utvecklingen och anvisas nödvändiga områden till grund för den detaljerade planläggningen och annan planering samt byggande och annan markanvändning. Generalplaner utarbetas av kommunen och godkänns av stadsfullmäktige.

Sida

Detaljplaner

För den detaljerade regleringen av områdesanvändningen och för byggande och utvecklande av områden utarbetas en detaljplan, vars syfte är att anvisa behövliga områden för olika ändamål och att styra byggandet och annan markanvändning på det sätt som krävs med tanke på de lokala förhållandena, stads- och landskapsbilden, god byggnadssed, främjandet av användningen av det befintliga byggnadsbeståndet och andra styrmål för planen.
Detaljplaner skall utarbetas och hållas aktuella efter hand som kommunens utveckling eller behovet att styra markanvändningen det kräver.

Sida

Strandgeneralplan

För en strandgeneralplan gäller samma syften som en generalplan. I en strandzon, som hör till ett strandområde vid hav eller annat vatten får byggnader inte uppföras utan en detaljplan eller en sådan generalplan med rättsverkningar där det särskilt bestäms att generalplanen eller en del av den kan användas som grund för beviljande av bygglov. Samma gäller också ett strandområde där det på grund av det byggande som kan väntas på området är nödvändigt att planera byggande och annan användning för att reglera i huvudsak strandbaserad fritidsbebyggelse.

Sida

Landskapsplan

I landskapsplanen anges principerna  för områdesanvändningen  och  samhällsstrukturen och anges områden som är nödvändiga med tanke på landskapets utveckling. 

Områdesreserveringar anges endast i den mån och med den noggrannhet som  behövs med tanke  på de riksomfattande målen eller  landskapets mål för områdesanvändningen eller för att samordna områdesanvändningen i flera kommuner än en. 
För Närpes del är det Österbottens förbund som sköter landskapsplaneringen.
Landskapsplanen godkänns av förbundsfullmäktige och fastställs av miljöministeriet. 

 

Sida