Läroplan

Både förskolan och den grundläggande utbildningen följer de läroplaner som bildningsnämnden fastställt. I Närpes stad följer alla skolor samma läroplan.

Läroplanerna i Närpes baserar sig på grunderna för läroplaner som utarbetats av Utbildningsstyrelsen.

Länk till den grundläggande utbildningens nationella läroplansgrunder: http://www.utbildningsstyrelsen.fi/download/166434_grunderna_for_laroplanen_verkkojulkaisu.pdf

Länk till förskoleundervisningens nationella läroplansgrunder. http://www.utbildningsstyrelsen.fi/download/174850_grunderna_for_forskoleundervisningens_laroplan_2014.pdf

 

I läroplanerna fastslås bland annat följande:

  • skolans värdegrund och verksamhetskultur, allmänna mål för fostran och utbildning
  • synen på lärande, den pedagogiska miljön, arbetssätt och elevmedverkan
  • undervisningsarrangemang så som timplan, språkprogram, timresurs, riktlinjer för skolornas läsårsplaner
  • stöd för lärande och skolgång, elevvård
  • bedömning av lärande
  • målen för och innehållet i undervisningen ämnesvis

Läroplanerna fungerar som lärarens arbetsredskap i den dagliga undervisningen.

 

Ny Läroplan 2016

Närpes stad tog i bruk en ny läroplan 1.8.2016.

Förskolans läroplan: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/ops/216386/esiopetus/tiedot

Grundläggande utbildningens läroplan: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/ops/75931/perusopetus/tiedot