Grundläggande utbildning

Bild: 
06.08.2018

I juni 2018 gjordes en serverförflyttning vilket gör att de som använder Wilma-appen i telefonen måste göra en uppdatering.

04.01.2018

Fokus ligger på att utveckla verksamhetskulturen i skolan, förverkliga ny pedagogik samt använda digitala verktyg på ett ändamålsenligt sätt i undervisningen. Utbildningsstyrelsen har gjort det här möjligt genom att ge statsunderstöd till kommunerna.

Närskola

Enligt § 6 i Lag om Grundläggande utbildning (1998/628) skall alla läropliktiga i Finland anvisas en närskola.

Anvisandet av närskola i Närpes sker via ett förvaltningsbeslut för varje enskild elev. Beslutet sänds hem till elevens vårdnadshavare i december året innan eleven inleder förskolan.

 

Närpes stad har via kommunalt beslut indelat kommunen i så kallade elevupptagningsområden. Beroende på till vilket elevupptagningsområde man hör så anvisas man en närskola.

 

Sida

Elevskjutsar

A. Skjutsrätt för elever i förskolor samt årskurser 1-6 ; grundläggande utbildning

Lagstiftning / skolresor

Enligt Grundskollagen 1998/628 § 32 Skolresor, mom 1, gäller följande för anordnandet av skolresor:

Sida

Stöd för barnets skolgång

Som stöd för barnets skolgång finns specialbarnträdgårdslärarna och speciallärarna.

 

Specialbarnträdgårdslärarna arbetar i förskolan där deras främsta uppgift är att i samarbete med föräldrar och förskolepersonal stärka barnets sunda självkänsla och positiva självuppfattning samt att skapa optimala förutsättningar till utveckling och inlärning i gruppen.

Mera information om deras arbetssätt samt kontaktuppgifter finns under fliken Bilagor.

 

Sida

Åk 7-9

Nedan finns kontaktuppgifter till skolan.

Mera information om skolan får vårdnadshavarna genom att logga in på Wilma.

 

 

Närpes högstadieskola

Skolgränden 9 C

64230 Närpes st

tel. 040-1600646

 

Rektor Göran Småros

tel. 040-5451999

e-post: fornamn.efternamn [at] narpes.fi

 

Studiehandledare Stefan Träskvik

tel. 040-5049112

Sida

Morgon- och eftermiddagsvård

Verksamhet
Morgon- och eftermiddagsverksamheten är avsedd för eleverna i förskolan och i årskurs 1 och 2. Morgon- och eftermiddagsvård ges i Närpes stad vid alla lågstadieskolor. Morgon- och eftermiddagsvården följer skolornas arbetsordning. Vid skolornas lov erbjuds de elever i förskolan som har behov av vård under loven plats vid något av stadens daghem.

Sida