Grundläggande utbildning

Bild: 
06.08.2018

I juni 2018 gjordes en serverförflyttning vilket gör att de som använder Wilma-appen i telefonen måste göra en uppdatering.

04.01.2018

Fokus ligger på att utveckla verksamhetskulturen i skolan, förverkliga ny pedagogik samt använda digitala verktyg på ett ändamålsenligt sätt i undervisningen. Utbildningsstyrelsen har gjort det här möjligt genom att ge statsunderstöd till kommunerna.

Åk 1-6

Närpes stad har 7 stycken åk 1-6 skolor med totalt 517 elever läsåret 2016-2017.

Nedan finns kontaktuppgifter till alla åk 1-6 skolor.

Mera information om skolorna får vårdnadshavarna genom att logga in på Wilma.

 

Sida

Läroplan

Både förskolan och den grundläggande utbildningen följer de läroplaner som bildningsnämnden fastställt. I Närpes stad följer alla skolor samma läroplan.

Läroplanerna i Närpes baserar sig på grunderna för läroplaner som utarbetats av Utbildningsstyrelsen.

I läroplanerna fastslås bland annat följande:

Sida

Närskola

Enligt § 6 i Lag om Grundläggande utbildning (1998/628) skall alla läropliktiga i Finland anvisas en närskola.

Anvisandet av närskola i Närpes sker via ett förvaltningsbeslut för varje enskild elev. Beslutet sänds hem till elevens vårdnadshavare i december året innan eleven inleder förskolan.

 

Närpes stad har via kommunalt beslut indelat kommunen i så kallade elevupptagningsområden. Beroende på till vilket elevupptagningsområde man hör så anvisas man en närskola.

 

Sida

Wilma

Närpes stads bildningsväsende använder Wilma som en plattform för kontakt till elevernas föräldrar.

Via denna länk kommer du direkt till inloggningssidan

Skolans rektor ger information om användningen av Wilma.

 

Uppdatering av Wilma-appen

I juni 2018 gjordes en serverförflyttning vilket gör att de som använder Wilma-appen i telefonen måste göra en uppdatering. Du ska klicka på Välj Wilma, söka upp Närpes stad, bildningkansli och sedan logga in igen.

Sida

Läsårets arbetstider

Inför varje nytt läsår gokänner bildningsnämnden en arbetsordning som skolorna följer. Arbetsordningen är uppgjord enligt lagen om grundläggande utbildning 1998/628 §23 så att läsåret skall ha 190 arbetsdagar. Läsårets arbetsdagar minskas med självständighetsdagen, trettondagen och första maj ifall dessa infaller på en annan vardag än lördag.

Arbetsordningen för läsåret 2018-2019 finns som skild bilaga.

 

 

 

Sida

Elevskjutsar

A. Skjutsrätt för elever i förskolor samt årskurser 1-6 ; grundläggande utbildning

Lagstiftning / skolresor

Enligt Grundskollagen 1998/628 § 32 Skolresor, mom 1, gäller följande för anordnandet av skolresor:

Sida

Stöd för barnets skolgång

Som stöd för barnets skolgång finns specialbarnträdgårdslärarna och speciallärarna.

 

Specialbarnträdgårdslärarna arbetar i förskolan där deras främsta uppgift är att i samarbete med föräldrar och förskolepersonal stärka barnets sunda självkänsla och positiva självuppfattning samt att skapa optimala förutsättningar till utveckling och inlärning i gruppen.

Mera information om deras arbetssätt samt kontaktuppgifter finns under fliken Bilagor.

 

Sida

Åk 7-9

Nedan finns kontaktuppgifter till skolan.

Mera information om skolan får vårdnadshavarna genom att logga in på Wilma.

 

 

Närpes högstadieskola

Skolgränden 9 C

64230 Närpes st

tel. 040-1600646

 

Rektor Göran Småros

tel. 040-5451999

e-post: fornamn.efternamn [at] narpes.fi

 

Studiehandledare Stefan Träskvik

tel. 040-5049112

Sida