Delgeneralplan

Generalplaner

 Syftet med  generalplanen är att i allmänna drag styra samhällsstrukturen och
markanvändningen  i kommunen eller en del av den samt att samordna funktionerna. En generalplan kan också utarbetas för att styra markanvändningen och byggandet på ett visst område. I generalplanen anges principerna för den eftersträvade utvecklingen och anvisas nödvändiga områden till grund för den detaljerade planläggningen och annan planering samt byggande och annan markanvändning. Generalplaner utarbetas av kommunen och godkänns av stadsfullmäktige.

 KALAX VINDKRAFTPARK

NORRSKOGENS VINDKRAFTPARK

PJELAX-BÖLE VINDKRAFTPARK

NÄMPNÄS DELGENERALPLAN

NÄRPES ÅDAL (  Vasavägen 1:5000 )

NÄRPES ÅDAL ( Vettmossvägen 1:10000 )

NÄRPES ÅDAL ( Bestämmelser )

ESKILSÖ DELGENERALPLAN

NORRNÄS DELGENERALPLAN 

PÖRTOM DELGENERALPLAN

YTTERMARK DELGENERALPLAN

ÖVERMARK DELGENERALPLAN 

BJÖRKLIDENS VINDKRAFTVERK

HEDENS VINDKRAFTPARK

PJELAX DELGENERALPLAN

CENTRUM DELGENERALPLAN

CENTRUM DELGENERALPLAN ( Bestämmelser)