Detaljplaner

För den detaljerade regleringen av områdesanvändningen och för byggande och utvecklande av områden utarbetas en detaljplan, vars syfte är att anvisa behövliga områden för olika ändamål och att styra byggandet och annan markanvändning på det sätt som krävs med tanke på de lokala förhållandena, stads- och landskapsbilden, god byggnadssed, främjandet av användningen av det befintliga byggnadsbeståndet och andra styrmål för planen.
Detaljplaner skall utarbetas och hållas aktuella efter hand som kommunens utveckling eller behovet att styra markanvändningen det kräver.
Detaljplaner utarbetas av kommunen och godkänns av stadsfullmäktige.

 

DETALJPLANER finns här