Landskapsplan

Allmänt om planläggning

Plantyper

Landskapsplan

En landskapsplan är en översiktlig plan över markanvändningen i ett landskap eller ett delområde i landskapet.  I landskapsplanen anges principerna  för områdesanvändningen och samhällsstrukturen och anges områden som är nödvändiga med tanke på landskapets utveckling.

Områdesreserveringar anges endast i den mån och med den noggrannhet som  behövs med tanke  på de riksomfattande målen eller  landskapets mål för områdesanvändningen eller för att samordna områdesanvändningen i flera kommuner än en. 
För Närpes del är det Österbottens förbund som sköter landskapsplaneringen.
Landskapsplanen godkänns av förbundsfullmäktige. Information om den aktuella landskapsplaneringen finns att läsa på Österbottens förbunds webbplats.

 

Generalplanläggning

Syftet med  generalplanen är att i allmänna drag styra samhällsstrukturen och markanvändningen  i kommunen eller en del av den samt att samordna funktionerna.

En generalplan kan också utarbetas för att styra markanvändningen och byggandet på ett visst område. Då brukar man tala om delgeneralplan. Avsikten med delgeneralplaner är oftast att fastslå principer för hur byggandet på glesbyggdsområdena utanför de detaljplanerarade områdena ska styras. Generalplaner utarbetas av kommunen och godkänns av stadsfullmäktige.

 

Detaljplanläggning

Detaljplaner utarbetas så att det skapas förutsättningar för en hälsosam, trygg och trivsam livsmiljö, för regional tillgång till service och för reglering av trafiken.

Med detaljplaner och detaljplanändringar skapas förutsättningar för byggandet. I detaljplanen bestäms områdens användningsändamål, byggnadsrätten för enskilda områden/delområden, gatuområdets bredd och grönområdens placering. Vidare kan planen innehålla mer detaljerade bestämmelser som berör taklutningar, material, förutsatta antal bilplatser samt byggnaders och miljöers eventuella skyddsvärden m.m. Detaljplaner skall utarbetas och hållas aktuella efter hand som kommunens utveckling eller behovet att styra markanvändningen det kräver.

Detaljplaner utarbetas av kommunen och godkänns av stadsfullmäktige.