Ansökan om undantag & Avgörande som gäller planeringsbehov

Vid ansökan om planeringsbehov eller undantag ska följande handlingar bifogas:

Ansökningsblankett

1 ex.

Huvudritningar gjorda av tekniker eller
ingenjör inom byggbranschen

situationsplan, planritning och fasader

1 ex.

Hörande av rågranne
(byggnadsinspektionen kan ge mera info)

1 ex.