Du är här

Mätning och planläggning

Våra huvudsakliga uppgifter är att sköta och bereda stadens planläggning, ansvara för stadens kartläggnings- och mätningsverksamhet samt bereda stadens markköp och försäljning.

Kontaktpersoner:        

Malin Haka  ( planläggning )

Emilia Grannas , ( mätning och kartor )

Johan Silfversten, (bostads- och industritomter, markköp och register)

Mätningsverksamhet

 1. Fastighetsförrättningars terrängarbeten på detaljplaneområden
  ( Fastighetsbildningen sköts av Lantmäteriverket )

 2. Utmärkande av byggnader på detaljplaneområden

  Innan byggnadsarbetet påbörjas skall byggnadens plats och höjdläge utmärkas.

 3. Lägessyn

  Då en nybyggnad färdigställs så långt att byggnaden kan kartläggas, utförs lägessyn, varvid man konstaterar att byggnadsplatsen överensstämmer med de fastställda byggnadsritningarna. Byggaren meddelar till enheten för mätning och planläggning när lägessyn kan utföras.

 4. Baskartor

  Mätnings- och planläggningsenheten svarar för Närpes stads kartproduktion. Vi har baskartor över centrumområdet i Näsby och Finby samt över centrumområden i Övermark och Pörtom. Kartorna kan fås i numerisk form.

 5. Övriga tjänster

  • utmärkning av tomtgränser

  • tomtregister

  • stadens lediga bostads- och industritomter

  • höjdmätning

  • kartläggning

  • koordinatuppgifter

  • utdrag ur baskartor och planer

 

Planläggning

Planläggningsverksamheten sker i enlighet med gällande lagstiftning och direktiv. I Markanvändnings- och bygglagen betonas medborgarnas möjligheter att delta i beredningen av planerna. Planläggningen skall ske i växelverkan mellan de olika intressenterna.  Planer uppgörs så att markägare och intressenter aktivt kan delta i planprocessen.