Förtroendevalda och nämnder

Bild: 

Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen 2017-2019

Stadstyrelsen väljs av fullmäktige för två år åt gången. För perioden 2017-2019 har följande medlemmar valts:

Ordförande Sjögård Olav
I viceordf. Jerkku Sven
II viceordf. Österdahl Marjo

Sida
29.12.2017

Äldrerådet har nu haft två möten sedan det nya rådet tillsattes i juni detta år. Med inspiration och energi är rådet beredd att ta sig an nya utmaningar gällande stadens äldre befolkning.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden 2017-2021

Tekniska nämnden ombesörjer den tekniska servicen och räddningsverksamheten i staden. Nämnden handhar byggnads-, planläggnings-, kommunal- och allmäntekniska frågor.
Dessutom handhar nämnden de ärenden, som enligt byggnadslagen och -förordningen samt annan lagstiftning ankommer på byggnadsnämnden ävensom stadens brand- och räddningsväsende. Nämnden skall också erbjuda stadens invånare i mån av möjlighet service i tekniska frågor och fungera som kontaktlänk till olika tekniska institutioner.

Sida

Revisionsnämnden

Revisionsnämnden 2017-2021

Ordförande
Viceordförande
Medlem

Yrkesrevisor

Linda Pellfolk
Matts-Erik Viklund
Ove Grandell

Oy Audiator Ab

64240 BÖLE
64550 RANGSBY
64240 BÖLE

 

Sida