Infobrev, januari 2023

Stödbeslut
Du har fått det här brevet eftersom du ansökte ifjol (2022) om något av följande arealstöd:
kompensationsersättningen, allmänt hektarstöd, nordligt hektarstöd, nationellt stöd för sockerbeta eller
nationellt stöd till unga jordbrukare. Granska uppgifterna och ta kontakt om något är oklart.

Vad förändras gällande åkerstöden år 2023?
De reformer som gäller åkerstöden förändrar både jordbrukarnas och förvaltningens arbete mer än
någonsin tidigare under den tid vi hört till Europeiska unionen.

Från och med 2023 blir ansökan om åkerstöd helt elektronisk eftersom ansökan på papper slopas. Utöver
den redan välkända Vipu-tjänsten kan du använda dig av en mobilapp som heter Vipu-mobilen.

Helt nytt är en kontinuerlig satellituppföljning av alla åkerskiften som anmälts i stödansökan. Om
uppgifterna om något skifte i ansökan inte motsvarar satellitbilden, informerar förvaltningen dig om
saken i Vipu-mobilen. Du kan korrigera ansökan så att den motsvarar situationen eller korrigera
informationen från satellituppföljningen genom att ta ett foto av det berörda skiftet med din
smarttelefon.

Informationsutbytet mellan jordbrukare och förvaltning blir särskilt viktigt i fortsättningen.
Vipurådgivarens kontroller ger dig exaktare hjälp än tidigare när det gäller att fylla i din stödansökan.
Med Vipu-mobilen kan du följa med hur stödvillkoren uppfylls på dina jordbruksskiften och planera de
åtgärder som ska vidtas på skiftena. Satellituppföljningen minskar antalet kontrollbesök på plats.
Flexibiliteten ökar också i och med att de uppgifter du lämnar vid ansökan om åkerstöd inte är slutgiltiga.
Vid behov kan du ändra eller korrigera uppgifterna i Vipu-tjänsten fram till hösten utan påföljder.

Många åkerstöd förblir nästan oförändrade, men många villkor eller åtgärder förnyas också. Exempel på
förändringar är att alla gårdar ska i fortsättningen anmäla växttäcke på hösten och att i regel ska
åtminstone en åtgärd utföras på alla åkrar årligen, vilket betyder bl.a. att obärgade fodervallar och trädor
måste slås senast 31 augusti.


Stödinfotillfällen om åkerstöden 2023, viktigt tillfälle den 31.1!
Det första infotillfället gällande arealstöden för år 2023 kommer att ordnas som ett webbinarium
tisdagen den 31.1.2023
, tillfället bandas och kan tittas på senare också. Vi kommer att ordna
samlingsställen i kommunerna dit man kan komma och följa sändningen samt få hjälp med frågor, ifall
man inte har möjlighet att följa sändningen via dator. Under detta första tillfälle ges en mycket viktig
introduktion till den nya programperiodens arealstöd. Vi hoppas alla jordbrukare har möjlighet att delta,
så att de nya kraven kan beaktas gällande årets odlingar! Närmare information angående tillfället sänds
ut per e-post under januari till alla
. Har du ny e-postadress, meddela oss!

Eftersom det är väldigt mycket information att ta in så är repetition viktigt. Senare under våren är det
planerat att fysiska infotillfällen ordnas i kommunerna, då vi kan presentera mera detaljerat samt även gå
igenom själva ansökningsförloppet.

Stödsammandraget till bokföringen, finns i Vipu-tjänsten!
Sammandraget innehåller uppgifter om alla jordbrukarstöd som betalts till din gård under fjolåret samt
eventuella återkrav, utmätningar, förpantningar och ytterligare påföljder.
På första sidan i Vipu-tjänsten, välj: Gård/ år 2022 /Utbetalningshändelser, klicka på texten ”Skriv ut
uppgifterna för det valda kalenderårets utbetalningshändelser”. Utskriften kan fortsättningsvis begäras
från lantbrukskansliet.


Arrendeavtalen
Kring årsskiftet är det bra att kontrollera att arrendeavtalen är i skick. Försäkra dig om att arrendetagaren
i avtalet är densamma som den som ansöker om arealstöd. Stödrättigheterna har slopats så i nya
arrendeavtal ska de inte längre nämnas. Vi rekommenderar skriftliga arrendeavtal. Jordbruksstöd kan
sökas bara för åkrar som är i stödsökandens besittning. Från och med i år granskas villkoret i större
utsträckning än förut. Arrendeavtalen ska inte lämnas in till lantbrukskansliet förutom då vi frågar efter
dem.


För närvarande har vi kännedom om följande ansökningstider:
9.1-24.1.2023:
 EU djurbidrag 2023, bidrag för slaktlamm och tjurar på vårt område (C1)
9.1-2.2.2023:
 Anmälan om djurantal för stöden år 2022
 Ersättning för djurens välbefinnande 2023
13.2-2.3.2023:
 Nordligt husdjursstöd för nötkreatur, ansökan ska göras oberoende om man vill ha förskott eller
inte.
 Nordligt husdjursstöd för tackor och hongetter, ansökan ska göras oberoende om man vill ha
förskott eller inte.
 Från produktionen frikopplat stöd för svin och fjäderfä
 Avtal om uppfödning av lantraser (NTM-centralen)


Förändringar?
Slå en signal, då du har funderingar, stort eller smått, ändringar kan kräva åtgärder. Ta kontakt med
lantbrukskansliet i god tid, så att årets huvudstödansökan löper smidigt.


Du som upphör med lantbruksverksamheten 2023
Ta gärna kontakt med lantbrukskansliet.


Närpes
Patrik Lindblad tfn 0406694716
Annica Lind tfn 0505611702
Agneta Blomberg tfn 0406694714

Kristinestad
Richard Appelback tfn 0404820032
Anne Mäenranta tfn 0401843200

Malax
Åsa Backman tfn 0500874511

Korsnäs
Christina Bengsén tfn 0400419517