Öppna universitetet

Det öpp­na uni­ver­si­te­tet är en stu­die­form som ger dig möj­lig­het att be­dri­va uni­ver­si­tets­stu­di­er och av­läg­ga aka­de­mis­ka kur­ser utan att vara in­skri­ven vid ett uni­ver­si­tet. Stu­di­er­na inom det öpp­na uni­ver­si­te­tet le­der inte till ex­a­men men räk­nas till godo om du sö­ker in och blir an­ta­gen till uni­ver­si­te­tet. Kur­ser­na ar­ran­ge­ras i sam­ar­be­tet med Åbo Aka­de­mis öpp­na uni­ver­si­tet samt Vasa sommaruniversitet och Kristinestads medborgarinstitut.

Följande kurs inom Ungdomsvetenskap erbjuds i Närpes läsåret 2019-2020:

Unga med risk för marginalisering, 5 sp     001101
Lärare: Johanna Mickos-Spigiel
Tidpunkt: fredag 22.11 kl 17.30-20.30, lördag 23.11 kl 9.30-16.00, söndag 24.11 kl. 9.30-15.00
Plats: Stadshuset   
Kursavgift: 75 € + 50 € terminsavgift till Åbo Akademi.

Under kursen diskuteras begrepp såsom utslagning, utanförskap, marginalisering och delaktighet. Är det svårt att vara ung idag? Vem eller vad marginaliserar och vem är egentligen utslagen? Utslagning och marginalisering som process tas upp. Riskfaktorer och förebyggande faktorer behandlas samt statistik och vad fenomenet kostar samhället. Vad kan vi göra och vad gör samhället? Kursen behandlar också delar av ungdomslagen samt ungdomsgarantin. Vi ser också på verkstädernas och det uppsökande arbetets roll i förebyggandet av utanförskap. Sektoröverskridande samarbete samt andra sätt att jobba med att förebygga utanförskap är en röd tråd i kursen.

Ma­te­ri­al­av­gift kan till­kom­ma. Anmälan per telefon 040-1600687 eller på nätet vuxeninstitutet.narpes.fi.