Olet tässä

Nuorisotoimen avustukset

Kaupunginvaltuusto vahvistaa vuosittain kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen rahoituksen kaupungin talousarvion valmistelun yhteydessä.

Vapaa-aikalautakunnan avustuksilla on tarkoitus tukea liikunta- ja nuorisolain mukaista liikunta- ja/tai lasten ja nuorten toimintaa järjestäviä voittoa tavoittelemattomia yhdistyksiä sekä kulttuuritoimintalain mukaista kulttuuritoimintaa.

Vapaa-aikalautakunta julistaa seuraavat nuorisotoimen avustukset haettavaksi:

Toiminta-avustukset, hankeavustukset ja yhdistysten koronatuet.

Toiminta-avustukset
Toiminta-avustukset ovat tarkoitettuja Närpiössä toimiville yhdistyksille, jotka järjestävät toimintaa kuntalaisille. Toiminta-avustuksella tuetaan yhdistyksen toimintaa. Toiminta-avustusten hakuaika on 1.2.-20.2.2022 Hakemuksen voi tehdä tällä sivulla. 

Vaadittavat liitteet: Toimintakertomus, toimintasuunnitelma, talousarvio ja allekirjoitettu tilinpäätös tilintarkastuskertomuksineen sekä yhdistyksen säännöt (mikäli niitä on muutettu tai hakijana on uusi yhdistys).

 

Hankeavustukset

Närpiön vapaa-ajan lautakunta myöntää hankeavustuksia närpiöläisille yhdistyksille ja työryhmille. Hakuaika 1.2. – 20.2.2022. 

Hankkeella on selkeä alku ja loppu. Hankkeet eivät kuulu säännölliseen toimintaan. Hankkeet edistävät Närpiön vapaa-aikatoimintaa ja tuottavat hyötyä ja iloa mielellään suuremmalle kohderyhmälle. Hankkeiden avulla voidaan myös markkinoida kuntaa. Avustuksen myöntäminen edellyttää myös, että hankkeella on oma rahoitus.

Hankeavustuksia ei myönnetä tapahtumille ja muulle toiminnalle, jotka liittyvät hakijan säännölliseen toimintaan. Avustuksia ei myönnetä myöskään hankkeille, joilla on uskonnollinen tai puoluepoliittinen päämäärä.

 

Koronatuki yhdistyksille

Vapaa-aikalautakunta myöntää närpiöläisille yhdistyksille lisäavustuksia. Tuen tarkoituksena on kannustaa yhdistyksiä jatkamaan toimintaansa pandemian aiheuttamien vaikeuksien jälkeen. Hakuaika on 1.2.- 20.2.2022. 

 


Kuka jakaa avustukset? 
Vapaa-aikalautakunta päättää avustusten jaosta Närpiön kaupungissa. Hakuaika on 1.2-20.2.2022. Hakuajan päättymisen jälkeen saapuvia hakemuksia ei huomioida.

Kuka päättää avustuksen määrän?
Avustuksen määrästä ja jaosta päättävät vapaa-aikalautakunnan luottamushenkilöt. Virkamiehet valmistelevat asiaa. Lautakunnan jäsenet voivat etukäteen tutustua hakemuksiin.

 


Miten yhdistykseni voi hakea avustusta?
Avustushakemus tehdään sähköisellä hakemuslomakkeella.

Kaikki lomakkeen kentät on täytettävä ja liitettävä kaikki vaaditut liitteet. Täytettyäsi sähköisen hakemuksen se pitää lähettää, jonka jälkeen saat vahvistusilmoituksen, jossa kerrotaan, että hakemuksesi on lähetetty. Voit ottaa yhteyttä vapaa-aikatoimistoon, jos olet epävarma siitä, onko hakemus tullut perille. Mikäli yhdistyksesi ei ehdi toimittaa kaikkia liitteitä hakuajan puitteissa, on tämä kirjoitettava huomautuskenttään ja mainittava koska liitteet arvioidaan palautettavan. Ota yhteys vapaa-aikatoimistoon, jos sinulla on kysyttävää. On myös mahdollista toimittaa hakemus liitteineen paperimuodossa. Silloin se on osoitettava Närpiön kaupungin vapaa-aikalautakunnalle ja toimitettava liitteineen viimeistään viimeisenä hakupäivänä.

Avustuksia myönnettäessä huomioidaan seuraavat seikat:
1. Toiminnan laatu ja laajuus
2. Hakijan toiminnan tavoite sekä toiminnan luonne ja merkitys
3. Avustustarve  
4. Yhdistyksen toiminta tasa-arvon, kestävän kehityksen ja hyvän kasvatuksen puolesta
5. Hakijan aktiivisuus ja yritteliäisyys
6. Hakijan muilta tahoilta saama tuki

Toimintakertomus
Toimintakertomuksesta on käytävä ilmi, kuinka aktiivinen yhdistys on. Toimintakertomus on erittäin tärkeä avustuksia myönnettäessä.  Liittäkää mukaan yleistä tietoa vuoden aikana järjestetystä toiminnasta, osallistujamääristä ja kohderyhmistä.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio
Toimintasuunnitelmasta on käytävä ilmi mitä toimintaa yhdistys suunnittelee järjestävänsä ja mitkä ovat tulevan vuoden tavoitteet. Tarvitaan myös talousarvio, jossa arvioidaan yhdistyksen tuloja ja menoja. Talousarviosta on käytävä ilmi haetut sekä myönnetyt avustukset.

Tilinpäätös
Tilinpäätöksessä selvitetään kuluneen toimintavuoden tulot ja menot. Tuloslaskelmasta on selkeästi käytävä ilmi tarvikkeista, vuokrista, matkoista, palkkioista ym. koituneet kulut. Yhdistyksen tilintarkastajat laativat ja allekirjoittavat tilintarkastuskertomuksen todistaen, että tilinpäätös on laadittu yleisten sääntöjen mukaisesti.

 

 

Muut avustukset;

 

Käyttöavustukset

Nuorisoseurojen käyttöavustuksia haetaan erikseen syksyllä.  Nuorisoyhdistysten ylläpitämille nuorisotiloille voidaan myöntää käyttöavustusta. Käyttöavustusta ei myönnetä käytettäväksi tilan kunnostamiseen tai vuokrakuluihin.

Johanna Tiililän stipendirahasto

Rahaston tarkoituksena on tukea Närpiön ja Kaskisten nuorisotyötä. Stipendiä voivat hakea niin yksityishenkilöt kuin ryhmät ja järjestötkin.

Elias Cederin muistorahasto

Rahaston tarkoituksena on vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta nuorison parissa ja siten edistää nuorten henkistä hyvinvointia. Rahaston varoja voidaan käyttää myös ennaltaehkäisevään toimintaan ja stipendiä voivat hakea järjestöt, yhdistykset ja yksityishenkilöt. Varoja jaetaan joka toinen vuosi.