Olet tässä

Nuorisotoimen avustukset

Kaupunginvaltuusto vahvistaa vuosittain kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen rahoituksen kaupungin talousarvion valmistelun yhteydessä.

Vapaa-aikalautakunta julistaa seuraavat nuorisotoimen avustukset haettavaksi:

Toiminta-avustukset
Toiminta-avustukset ovat tarkoitettuja Närpiössä toimiville yhdistyksille, jotka järjestävät toimintaa kuntalaisille. Toiminta-avustus tukee yhdistyksen toimintaa. Toiminta-avustusten hakuaika on 1.2.-21.2.2021 Hakemuksen voi tehdä tällä sivulla. Hae tällä lomakkeella: https://www.narpes.fi/sv/verksamhetsbidrag-foreningar

Hakulomake on saatavilla vain hakuaikana. 

 

Ylläpitoavustukset
Nuorisoseurojen ylläpitoavustuksia haetaan erikseen syksyllä. 
 Nuorisoyhdistysten ylläpitämille nuorisotiloille voidaan myöntää ylläpitoavustusta. Ylläpitoavustusta ei myönnetä käytettäväksi tilan kunnostamiseen tai vuokrakuluihin.

Kuka jakaa avustukset? 
Vapaa-aikalautakunta päättää avustusten jaosta Närpiön kaupungissa. Hakuaika on 1.2-21.2.2021. Hakuajan päättymisen jälkeen saapuvia hakemuksia ei huomioida.

Kuka päättää avustuksen määrän?
Avustuksen määrästä ja jaosta päättävät vapaa-aikalautakunnan luottamushenkilöt. Virkamiehet valmistelevat asiaa. Lautakunnan jäsenet voivat etukäteen tutustua hakemuksiin.


Miten yhdistykseni voi hakea avustusta?
Avustushakemus tehdään lomakkeella ”Avustukset 2021”.

Kaikki lomakkeen kentät on täytettävä ja kaikki liitteet liitettävä. Vaadittavat liitteet ovat:

Toimintakertomus, toimintasuunnitelma, talousarvio ja tilinpäätös. Täytettyäsi sähköisen hakemuksen se pitää lähettää, jonka jälkeen saat vahvistusilmoituksen, jossa kerrotaan, että hakemuksesi on lähetetty. Voit ottaa yhteyttä vapaa-aikatoimistoon, jos olet epävarma siitä, onko hakemus tullut perille. Mikäli yhdistyksesi ei ehdi toimittaa kaikkia liitteitä hakuajan puitteissa, on tämä kirjoitettava huomautuskenttään ja mainittava koska liitteet arvioidaan palautettavan. Ota yhteys vapaa-aikatoimistoon, jos sinulla on kysyttävää. On myös mahdollista toimittaa hakemus liitteineen paperimuodossa. Silloin se on osoitettava Närpiön kaupungin vapaa-aikalautakunnalle ja toimitettava liitteineen viimeistään viimeisenä hakupäivänä.

Avustuksia myönnettäessä huomioidaan seuraavat seikat:
1. Toiminnan laatu ja laajuus
2. Hakijan toiminnan tavoite sekä toiminnan luonne ja merkitys
3. Avustustarve  
4. Yhdistyksen toiminta tasa-arvon, kestävän kehityksen ja hyvän kasvatuksen puolesta
5. Hakijan aktiivisuus ja yritteliäisyys
6. Hakijan muilta tahoilta saama tuki

Toimintakertomus
Toimintakertomuksesta on käytävä ilmi, kuinka aktiivinen yhdistys on. Toimintakertomus on erittäin tärkeä avustuksia myönnettäessä.  Liittäkää mukaan yleistä tietoa vuoden aikana järjestetystä toiminnasta, osallistujamääristä ja kohderyhmistä.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio
Toimintasuunnitelmasta on käytävä ilmi mitä toimintaa yhdistys suunnittelee järjestävänsä ja mitkä ovat tulevan vuoden tavoitteet. Tarvitaan myös talousarvio, jossa arvioidaan yhdistyksen tuloja ja menoja. Talousarviosta on käytävä ilmi haetut sekä myönnetyt avustukset.

Tilinpäätös
Tilinpäätöksessä selvitetään kuluneen toimintavuoden tulot ja menot. Tuloslaskelmasta on selkeästi käytävä ilmi tarvikkeista, vuokrista, matkoista, palkkioista ym. koituneet kulut. Yhdistyksen tilintarkastajat laativat ja allekirjoittavat tilintarkastuskertomuksen todistaen, että tilinpäätös on laadittu yleisten sääntöjen mukaisesti.