Henkilötietojen käsittely Närpiön kaupungissa

Henkilötietojen käsittely Närpiön kaupungissa

Närpiön kaupunki huolehtii tarkoin henkilötiedoistasi. Närpiön kaupunki vastaa kaikesta toimintansa piiriin kuuluvasta henkilötietojen käsittelystä. Tästä tietosuojapoliikasta löydät tiedot siitä, kuinka mm. Närpiön kaupungin verkkosivuilla kerättyjä henkilötietoja käsitellään kaupungin toiminnassa. Närpiön kaupunki käsittelee henkilötietoja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti. Jäljempänä näitä sääntöjä kutsutaan tietosuoja-asetukseksi, joka tunnetaan paremmin englanninkielisellä lyhenteellään GDPR.

Mitä Närpiön kaupunki tekee henkilötiedoilla?

Närpiön kaupunki käsittelee henkilötietoja täyttääksemme tehtävämme kunnallisena viranomaisena, toisin sanoen tarjotaksemme palveluja kuntalaisille mutta myös toimiaksemme yhteistyössä muun yhteiskunnan kanssa. Henkilötietoja käsitellään myös kunnan toiminnan tarkastamiseksi ja kehittämiseksi sekä Suomen lainsäädännön noudattamiseksi.

Kaikella henkilötietojen käsittelyllä Närpiön kaupungissa tähdätään jossain vaiheessa näiden tarkoitusten edistämiseen. Käsittelyllä on myös oltava oikeudellinen perusta. Vain niitä henkilötietoja käsitellään, joita tarvitaan nimenomaiseen tarkoitukseen.

Mitä henkilötietoja Närpiön kaupunki kerää?

Närpiön kaupungissa on eri syitä käsitellä henkilötietojasi. Yleisin syy on, että käytät kuntalaisena jonkin toimialamme, esimerkiksi peruspalvelusektorin, sivistyssektorin, teknisen sektorin tai muun sektorin palveluja. Voimme tarvita henkilötietojasi myös, jos olet meidän työntekijämme tai jos tiedustelet meiltä jotain tai osallistut kaupungin järjestämään tapahtumaan.

Keräämme suuren osan tätä tietoa suoraan sinulta. Joissain tapauksissa keräämme tietoa myös muista lähteistä, esimerkiksi maistraatilta tai muilta valtion viranomaisilta.

Se mitä tietoa käsittelemme, riippuu henkilötietojen käsittelyn syystä, mutta kyse voi olla muun muassa seuraavista:

  • Yhteystiedot, esim. nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti. Henkilötunnusta käsitellään, kun on tarvetta varmistautua henkilöllisyydestäsi tai koordinoida eri järjestelmissä olevia tietojasi niiden yhtenäisyyden varmistamiseksi.
  • Pankki- ja muut taloustiedot, jotta voimme maksaa sinulle tai laskuttaa sinua.
  • Tietoa siitä, miten käytät verkkosivujaamme, tarkoituksena on parantaa niiden käyttäjäystävällisyyttä, esimerkiksi evästeiden avulla. Lue lisää täältä.
  • Tiedot tapahtumiin tai kursseille osallistumisesta.
  • Henkilötiedot, joita tarvitaan työhön ottamisen yhteydessä tai jos haet virkaa.
  • Muut tiedot, joita tarvitaan viranomaistehtäviemme täyttämiseen.

Miten henkilötietojasi suojataan?

Närpiön kaupungin on huolehdittava siitä, että henkilötietojen käsittely suojataan soveltuvin teknisin ja organisatorin toimenpitein. Toimenpiteiden tulee taata asianmukainen turvallisuustaso suhteessa käsittelyyn liittyvään riskiin. Turvallisuusnäkökohtiin tulee sisältyä luottamuksellisuus, oikeellisuus ja saatavuus sekä riittävä tekninen suojaus. Voidaan esimerkiksi järjestää niin, että vain yhdellä toimivaltaisella henkilöllä on pääsy tietoihin, että tiedot kryptataan (käytetään salakirjoitusta), että niitä säilytetään erityisissä suojatiloissa ja että käsittelystä otetaan kopio.

Kuka voi päästä tutustumaan henkilötietoihisi?

Tietojasi voidaan tehtäviemme täyttämiseksi toimittaa Närpiön kaupungin yhteistyökumppaneille tai muille osapuolille, joiden täytyy tutustua niihin yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista, julkisen vallan käyttämistä tai kaupungin lakisääteisen velvoitteen noudattamista varten.

Yleistä etua koskeva tehtävä on tehtävä, joka Närpiön kaupungin on täytettävä lain mukaan tai lain nojalla annetun päätöksen mukaan mutta joka ei suoraan sisälly kaupungin viranomaistehtäviin.

Närpiön kaupunki käyttää tietojen siirrossa toiselle osapuolelle kaikkia kohtuullisia juridisia, organisatorisia ja teknisiä toimenpiteitä, joita voidaan tarvita henkilötietojesi suojaamiseen. Närpiön kaupunki ei luovuta henkilötietoja muille osapuolille ilman oikeudellista perustaa.

Miten kauan Närpiön kaupunki säilyttää henkilötietoja?

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin käsittelyn tarkoitus sitä vaatii tai niin kauan kuin laki sitä vaatii. Jotta voimme täyttää esim. arkistolain mukaisen velvollisuutemme, joitain tietoja voidaan säilyttää pysyvästi.

Kolmanteen maahan toimitettavat tiedot

Närpiön kaupunki ei siirrä tietoja kolmansiin maihin, jollei se ole ehdottoman välttämätöntä viranomaistehtävän täyttämistä varten. Jos tällainen tilanne tulisi ajankohtaiseksi, sinulle ilmoitetaan siitä.

Tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet

Tietosuoja-asetus antaa rekisteröidyille joukon oikeuksia Närpiön kaupunkia kohtaan:

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada tietää, onko Närpiön kaupungilla sinusta käsittelyssä olevia henkilötietoja, ja oikeus saada kerran vuodessa maksuton jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Jos haluat pyytää otteen useita kertoja, Närpiön kaupunki perii maksun peittääkseen tästä aiheutuvat hallinnolliset kulut. Närpiön kaupunki toimittaa henkilötietojen käsittelyn valvontapyynnön yhteydessä myös lisätietoa käsittelystä, esimerkiksi käsittelyn tarkoituksesta, käsiteltävistä henkilötietoluokista, ennakoidusta säilytysajasta ym. jos rekisteröity niin haluaa. Pyyntö voidaan esittää lomakkeella henkilötietokäsittelyn tarkastuspyyntö, joka toimitetaan henkilökohtaisesti kaupungin tietosuojavaltuutetulle.

Oikeus oikaista tietoja

Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi oikaisua Närpiön kaupungilta, mikäli tiedot ovat virheellisiä. Voit tehdä sen esimerkiksi tähän tarkoitukseen laaditulla lomakkeella, joka löytyy kaupungin verkkosivuilta. Närpiön kaupunkii on velvollinen oikaisemaan henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, mutta sitä vastoin emme ole velvollisia oikaisemaan tietojasi, jos ne on arkistoitu eivätkä ole enää käsittelyssä.

Oikeus poistaa tiedot

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi poistettua Närpiön kaupungin järjestelmistä, jos henkilötietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin.

Jotkin määräykset estävät tietojesi poistamisen, mikäli tietoja tarvitaan kaupungin viranomaistehtävien täyttämiseen.

Oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä

Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista, mikä tarkoittaa, että käsittelemme henkilötietojasi vain tiettyjä määriteltyjä tarkoituksia varten. Joissain tapauksissa henkilötietojen käsittelyä ei voi rajoittaa, jotta voimme täyttää viranomaistehtävämme.

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, mikäli emme ole noudattaneet sovellettavaa tietosuojasäännöstöä. Löydät lisätietoa tästä Tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta http://www.tietosuoja.fi/

Muut oikeudet

Jos henkilötietoja käsitellään suostumuksesi perusteella, sinulla on oikeus perua suostumuksesi ilmoittamalla siitä meille.

Kysymyksiä

Jos sinulla on kysyttävää Närpiön kaupungin tietosuojasta, voit aina ottaa yhteyttä omaan tietosuojavastaavaamme,

Närpiön kaupungin tietosuojavastaava

+358(0) 6 22 49111
tietosuoja@narpes.fi

Käynti- ja postiosoite:

Närpiön kaupunki
Kirkkotie 2
64200 Närpiö

Linkit