Lapsi- ja perhetyö

Kuva: 

Brottsofferjouren

Har du fallit offer för ett brott eller försök till brott eller har du varit vittne till ett brott?
Brottsofferjourens (RIKU) uppgift är att förbättra brottsoffrets, hans eller hennes närmastes och vittnens ställning genom att påverka och producera stödtjänster.

Brottsofferjouren erbjuder kostnadsfritt stöd och rådgivning till brottsoffer, deras anhöriga och rättegångsvittnen under rättsprocessen.

Sivu

Yleinen edunvalvonta

Yleinen edunvalvoja                     Tage Nyfors

Edunvalvonnan sihteeri                 Benita Holm

Yleinen edunvalvonta siirrettiin 2009 vuoden alusta valtion vastuulle ja se järjestetään Närpiössä (sekä Kristiinankaupungissa, Kaskisissa ja Korsnäsissä) Vaasan oikeusaputoimiston Närpiön sivutoimipisteen kautta. Yleinen edunvalvoja määrätään, jos kukaan sukulainen tai muu sopiva henkilö ei halua sitoutua hoitamaan tehtävää. Edunvalvontaa voidaan tarvita esimerksiksi silloin, kun potilaan henkiset voimavarat ovat heikentyneet korkean iän tai vakavan sairauden vuoksi.

Sivu

Avohoito

Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää alkoholin ja muiden päihteiden käyttöä. Samalla halutaan vähentää väärinkäytöstä aiheutuvia sosiaalisia haittoja ja terveysongelmia. Päihdehuolto haluaa edistää päihteiden väärinkäyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta.

Sivu

Henkilökohtainen avustaja

Vammaiselle, joka suuressa määrin tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisissä toimissa kotona tai kodin ulkopuolella, opiskelussa, harrastuksissa, työssä tai yhteiskunnallisessa osallistumisessa, myönnetään korvausta henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseen. Korvaukseen oikeuttavan palkan normimääränä on ollut kotiavustajan palkkaa vastaava summa. Peruspalkka ja mahdollinen sunnuntaikorvaus on korvattu. Vammainen on itse ollut avustajansa työnantaja.

Sivu

Asunnon muutostyöt

Asunnon muutostöiden kohtuulliset kustannukset korvataan ensi sijassa nuoremmille vaikeavammaisille henkilöille. Hakemukseen on tarjousten lisäksi liitettävä lausunto muutostöiden tarkoituksenmukaisuudesta sekä rakennusmestarin laatima kustannusesitys. Aiemmin on hyväksytty 8.073 euron maksimikorvaus muutosta kohti.

Sivu

Vammaisten apuvälineet

Vammaiselle tai vaikeavammaiselle henkilölle myönnetään vammaispalvelulain mukaan avustusta asunnon muutostöihin, asunnon laitteisiin ja apuvälineisiin, päivittäisissä toimissa tarvittaviin apuvälineisiin, laitteisiin ja koneisiin, sopeutumisvalmennukseen, tekstipuhelimeen, videoon ja muuhun palveluun.

Sivu

Perhetyö

Perhetyö on lastensuojelun avohuollon mukaista ennaltaehkäisevää työtä, ja sitä toteutetaan työskentelemällä yhdessä perheenjäsenten kanssa. Työssä otetaan huomioon kunkin perheenjäsenen käsitys oman perheen tilanteesta. Pyrkimyksenä on auttaa perhettä kokonaisuutena, mutta työssä pyritään myös vastaamaan perheenjäsenten yksilöllisiin tarpeisiin  tavalla, joka palvelee perhettä kokonaisuutena.

Perhetyö:

  • tukee ja auttaa perheitä arjessa

  • järjestää vapaa-ajan ja kuntoutustoimintaa

  • auttaa päivittäisissä toiminnoissa

Sivu

Ottolapset

Närpiön perusturvalautakunta antaa tarvittaessa ottolapsineuvontaa. Ottolapsineuvonnan tarkoituksena on valvoa lapsen etuja, auttaa lapsen biologisia vanhempia sekä henkilöitä jotka ovat lapsenottoaikeissa.

Sivu

Toimeentulotuki

Mitä se on?

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki. Sen tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Tuen maksaminen perustuu lakiin toimeentulotuesta.

Milloin?

Henkilö voi hakea toimeentulotukea itselleen ja perheelleen, kun tilanne on sellainen, että henkilön tai perheen tulot eivät kata välttämättömiä päivittäisiä menoja. Henkilöllä on oikeus toimeentulotukeen niissä tilanteissa, joissa hän ei saa riittävää tuloa muista etuuksista tai ansiotyöstä.

Sivu

Kehitysvammapalvelut

Perusturvalautakunta ostaa ruotsinkielisille närpiöläisille kehitysvammaisille hoidon Kårkullan kuntayhtymältä.

Kårkullan tärkein tehtävä on tarjota kehitysvammaisille henkilöille ja heidän perheilleen palvelua ja hoitoa kehitysvammalain mukaisesti. Kehitysvammaisten hoidon lisäksi Kårkulla tarjoaa päihdehuollon palveluita ja suojatyötä henkilöille, joilla on muita kuin älyllisiä kehitysvammoja. Kårkulla ylläpitää Suomen ainutta ruotsinkielistä päihdehuollon klinikkaa ja työklinikkaa.

Sivu