Lapsi- ja perhetyö

Kuva: 

Brottsofferjouren

Har du fallit offer för ett brott eller försök till brott eller har du varit vittne till ett brott?
Brottsofferjourens (RIKU) uppgift är att förbättra brottsoffrets, hans eller hennes närmastes och vittnens ställning genom att påverka och producera stödtjänster.

Brottsofferjouren erbjuder kostnadsfritt stöd och rådgivning till brottsoffer, deras anhöriga och rättegångsvittnen under rättsprocessen.

Sivu

Yleinen edunvalvonta

Yleinen edunvalvoja                     Tage Nyfors

Edunvalvonnan sihteeri                 Benita Holm

Yleinen edunvalvonta siirrettiin 2009 vuoden alusta valtion vastuulle ja se järjestetään Närpiössä (sekä Kristiinankaupungissa, Kaskisissa ja Korsnäsissä) Vaasan oikeusaputoimiston Närpiön sivutoimipisteen kautta. Yleinen edunvalvoja määrätään, jos kukaan sukulainen tai muu sopiva henkilö ei halua sitoutua hoitamaan tehtävää. Edunvalvontaa voidaan tarvita esimerksiksi silloin, kun potilaan henkiset voimavarat ovat heikentyneet korkean iän tai vakavan sairauden vuoksi.

Sivu

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä

Kaupungin kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän tarkoituksena on lisätä kuntoutuksen saatavuutta mahdollisimman joustavasti.

Kuntoutuspalvelujen tarpeessa olevalla henkilöllä on oikeus saada asiansa käsitellyksi kotikunnan kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmässä. Paikallisessa asiakasyhteistyöryhmässä on sosiaalihuollon, terveydenhuollon, opetuksen        ja työvoimaviranomaisten, Kansaneläkelaitoksen ja muiden tarpeellisten yhteisöjen edustajia.

Sivu

Sosiaalipäivystys

 

Sosiaalipäivystys  puh: 06-325 2347 tai 112

 

Laki kiireellisien sosiaalipalveluiden järjestämisestä astui voimaan 01.01.2007. Kuntien on taattava kaikille asukkailleen oikeus välttämättömään ja kiireelliseen sosiaalipalveluun hätä- ja kriisitapauksissa virka-ajan ulkopuolella.

Kiireellisiä sosiaalipalveja tarvitaan

1) lastensuojelussa, esim. jos lapsi tai nuori jää ilman huolenpitoa koska huoltaja on kykenemätön huolehtimaan lapsesta, tai jos lapsi/nuori itse aiheuttaa hätätapauksen

 

2) perhekriisien yhteydessä

 

Sivu

Avohoito

Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää alkoholin ja muiden päihteiden käyttöä. Samalla halutaan vähentää väärinkäytöstä aiheutuvia sosiaalisia haittoja ja terveysongelmia. Päihdehuolto haluaa edistää päihteiden väärinkäyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta.

Sivu

Päihdehuolto

Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää alkoholin ja muiden päihteiden käyttöä. Samalla halutaan vähentää väärinkäytöstä aiheutuvia sosiaalisia haittoja ja terveysongelmia.
Päihdehuolto haluaa edistää päihteiden väärinkäyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta.

Palvelun tulee olla luottamuksellista ja helposti saatavissa.
Hoidon ja palvelun on lähdettävä väärinkäyttäjän ja hänen läheistensä tarpeista.
Närpiön kaupunki voi tarjota tietoa, neuvontaa, tukea ja avohoitoa.

Sivu

Henkilökohtainen avustaja

Vammaiselle, joka suuressa määrin tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisissä toimissa kotona tai kodin ulkopuolella, opiskelussa, harrastuksissa, työssä tai yhteiskunnallisessa osallistumisessa, myönnetään korvausta henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseen. Korvaukseen oikeuttavan palkan normimääränä on ollut kotiavustajan palkkaa vastaava summa. Peruspalkka ja mahdollinen sunnuntaikorvaus on korvattu. Vammainen on itse ollut avustajansa työnantaja.

Sivu

Asunnon muutostyöt

Asunnon muutostöiden kohtuulliset kustannukset korvataan ensi sijassa nuoremmille vaikeavammaisille henkilöille. Hakemukseen on tarjousten lisäksi liitettävä lausunto muutostöiden tarkoituksenmukaisuudesta sekä rakennusmestarin laatima kustannusesitys. Aiemmin on hyväksytty 8.073 euron maksimikorvaus muutosta kohti.

Sivu

Kuljetuspalvelut

Vaikeastivammaisilla henkilöillä on oikeus vähintään 18 yhdensuuntaiseen matkaan kuukaudessa. Yhdensuuntaiseen matkaan käytetään yksi matkaseteli. Asiakas maksaa 15 % omavastuun matkan hinnasta tai vähintään 1,70 euroa. Matkasetelit on tarkoitettu käytettäviksi pääasiassa Närpiön kaupungin alueelle tai naapurikuntiin suuntautuviin matkoihin ja korkeintaan kuusi matkaseteliä vuodessa Vaasaan suuntautuviin matkoihin. Sosiaalilautakunta on korvannut korkeintaan 17 euroa yhdensuuntaisesta matkasta Vaasaan. Kuljetuspalveluhakemukseen on liitettävä lääkärintodistus.

Sivu

Vammaisten apuvälineet

Vammaiselle tai vaikeavammaiselle henkilölle myönnetään vammaispalvelulain mukaan avustusta asunnon muutostöihin, asunnon laitteisiin ja apuvälineisiin, päivittäisissä toimissa tarvittaviin apuvälineisiin, laitteisiin ja koneisiin, sopeutumisvalmennukseen, tekstipuhelimeen, videoon ja muuhun palveluun.

Sivu