Kartat ja kaavat

Kuva: 
Kartor & planer

Kaavoituskatsaus

Kaupungin tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Sivu

Yleiskaavat

Yleiskaavan tarkoitus on yleisellä tasolla ohjata kunnan tai kunnanosan yhteiskuntarakennetta ja maankäyttöä sekä sovittaa erilaisia toimintoja yhteen. Yleiskaava voidaan myös laatia maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi tietyllä alueella. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. Kunta laatii yleiskaavat, ja kaupunginvaltuusto hyväksyy ne.

Sivu

Asemakaavat

Asemakaava laaditaan alueenkäytön yksityiskohtaista sääntelyä ja alueiden rakentamista ja kehittämistä varten. Asemakaavan tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri käyttötarkoituksiin ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakennustavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen sekä kaavan muiden ohjaustavoitteiden vaatimalla tavalla. Asemakaava on laadittava ja pidettävä ajan tasalla sitä mukaan kuin kunnan kehitys taikka maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää.

Sivu

Maakuntakaava

Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden kannalta taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovittamiseksi on tarpeen.

Pohjanmaan liitto hoitaa maakuntakaavoituksen Närpiön osalta. Liittovaltuusto hyväksyy maakuntakaavan ja ympäristöministeriö vahvistaa sen.

 

Sivu